O Konwencji Karpackiej

Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (Konwencja Karpacka) jest drugim w skali światowej porozumieniem międzynarodowym dotyczącym pojedynczego obszaru górskiego. Zakłada działania na rzecz poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego.

Strony Konwencji Karpackiej (Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina i Węgry) zobowiązały się do współpracy na rzecz:

 • ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat oraz ich użytkowania w sposób zrównoważony,

 • koordynowania planowania przestrzennego,

 • zapewnienia zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i dorzeczami rzek,

 • promowania zrównoważonej gospodarki rolnej i leśnej,

 • rozwoju zrównoważonego transportu i infrastruktury,

 • rozwoju zrównoważonej turystyki,

 • promowania bezpiecznych dla środowiska technologii przemysłowych i produkcji energii,

 • zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego i wiedzy ludowej,

 • oceny i monitorowania stanu środowiska,

 • podnoszenia świadomości i edukacji społeczeństwa na temat Karpat.

Polska ratyfikowała Konwencję Karpacką w 2006 roku. Podpisała również wszystkie dotychczas uzgodnione protokoły tematyczne: o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej, o zrównoważonej gospodarce leśnej oraz o zrównoważonej turystyce w Karpatach.

Ogłoszony tekst Konwencji Karpackiej można przeczytać na stronach Sejmu RP.

Broszura na temat Konwencji Karpackiej dostępna jest na stronach Informatorium Karpackiego www.KonwencjaKarpacka.pl .

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022