Partnerzy

Lider Projektu:

  GRID Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska) działa w światowej sieci GRID (Global Resource Information Database), utworzonej w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP – United Nations Environment Programme). Celem Centrum jest wspieranie efektywnego zarządzania zasobami środowiska naturalnego oraz propagowanie pro-środowiskowych zachowań i postaw w społeczeństwie.

Partnerzy:

Uni Gen Uniwersytet w Genewie (działający w ramach Wydziału Ekonomii i Nauk Społecznych) jest jednym   z wiodących ośrodków badawczych specjalizujących się w geografii społecznej i kulturowej, kwestiach transgranicznych oraz w dziedzinie zarządzania środowiskiem. Jako Partner projektu służy swoim doświadczeniem w zakresie planowania zrównoważonego rozwoju regionalnego, budowania sieci partnerskich oraz inicjatyw regionalnych i zarządzania na obszarach górskich,   z uwzględnieniem dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju gmin alpejskich.
 stowarzyszenie Stowarzyszenie Ekopsychologia (Kraków), którego celem jest inicjowanie, realizowanie i promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz budowania społecznej odpowiedzialności za dziedzictwo naturalne ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postawy aktywności i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie od roku 2003 inicjuje i wdraża działania wzmacniające udział publiczny w Konwencji Karpackiej.
 REC Polskie Biuro Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią (Warszawa) wspiera współpracę pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska, wspomaga wymianę informacji oraz udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony   środowiska.
Gazdowie Tatrzańsko-Beskidzka Spółdzielnia „Gazdowie” (Leśnica) utworzona przez Górali z Podhala, Beskidu Żywieckiego i Śląskiego w celu zachowania tradycyjnych gospodarstw rolnych w Karpatach, zajmujących się hodowlą owiec. W swoich działaniach spółdzielnia nawiązuje do  kultury pasterskiej, w której o sukcesie decydowała umiejętność współpracy pomiędzy gazdami prowadzącymi wspólny wypas.
Beskid Zielony „Beskid Zielony” Lokalna Organizacja Turystyczna (Gorlice) zrzesza przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, miejscowych samorządów, przedstawicieli branży turystycznej, przedsiębiorców oraz osoby fizyczne działające na terenie Beskidu Niskiego i Pogórzy. Działania stowarzyszenia na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki w regionie wykorzystują walory regionu z takim poszanowaniem natury i dziedzictwa kulturowego, aby źródło, z którego może czerpać, nigdy nie wyschło.
Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022